Логопедичний практикум. Модуль 3. Авторські методики корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – авторські психолого-педагогічні методики і технології діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Зміст модулю 3 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на формування у студентів знань про авторські методики діагностики і впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій та опанування практичних навичок  використання цих методик у корекційно-компенсаторній роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення авторських методик і технологій діагностики, корекції та розвитку мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих порушеннях; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Оволодіння авторськими психолого-педагогічними методиками і технологіями діагностики та корекції порушень мовленнєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Формування навичок раціонального вибору і реалізації методик і технологій діагностики і корекції порушень мовленнєвого розвитку в умовах особистісно-орієнтованого підходу до освіти і розвитку осіб з психофізичними порушеннями.

Автори курсу

Тищенко Владислав Володимирович

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Кібальна Катерина Олександрівна, Луцько Катерина Василівна, Мороз Ольга Володимирівна, Тищенко Владислав Володимирович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 42 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0