Логопедичний практикум. Модуль 3. Авторські методики корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – авторські психолого-педагогічні методики і технології діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Зміст модулю 3 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на формування у студентів знань про авторські методики діагностики і впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій та опанування практичних навичок  використання цих методик у корекційно-компенсаторній роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення авторських методик і технологій діагностики, корекції та розвитку мовленнєвої діяльності при різних мовленнєвих порушеннях; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Оволодіння авторськими психолого-педагогічними методиками і технологіями діагностики та корекції порушень мовленнєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Формування навичок раціонального вибору і реалізації методик і технологій діагностики і корекції порушень мовленнєвого розвитку в умовах особистісно-орієнтованого підходу до освіти і розвитку осіб з психофізичними порушеннями.

Автори курсу

Владислав Володимирович Тищенко

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Катерина Олександрівна Кібальна, Катерина Василівна Луцько, Ольга Володимирівна Мороз, Владислав Володимирович Тищенко

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0