Інформаційне право

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Інформаційне право України – це комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини та діяльність у галузі формування та використання інформаційних ресурсів, технологій та комунікацій, організації управління процесами інформатизації, становлення та розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки громадян та держави в цілому з метою задоволення інформаційних потреб суспільства. Комплексність цієї галузі полягає в регулюванні нею відносин, що виникають під час виробництва, передачі, обробки, поширення, отримання та використання інформації практично в усіх сферах людської діяльності. 

Мета курсу

аналізувати нормативно-правові акти; застосовувати правові норми у вирішенні практичних ситуаційних завдань; оформляти презентаційні матеріали за однією з тем кожного модуля; знаходити нову інформацію для участі у науково-практичних семінарах, конференціях тощо та приймати участь у них; оформляти тези виступу (доповіді) для участі у науково-практичних семінарах, конференціях; оформляти матеріали у вигляді наукової статті для публікації у фаховому виданні; самостійно орієнтуватися у законодавстві та спеціальній літературі;  оформляти результати аналітичної роботи у сфері інформаційного права у заданому обсязі.

Програмні результати навчання

- знання змісту, особливостей структуризації інформаційного права; правовий механізм реалізації інформаційних правовідносин та його елементи; - знати склад та повноваження суб’єктів інформаційної діяльності види відповідальності за правопорушення щодо інформації.

Автори курсу

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 111.00.01 Математика; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 16 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 40 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 100 4 0