Сучасна англійська мова з практикумом

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Запропонований курс передбачає поглиблене вивчення сучасної англійської мови. Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків практики усного і писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, стилістики, лексикології англійської мови. В основі розробки змісту курсу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching).

Мета курсу

Формування навичок  практичного оволодіння англійською мовою на базі вивчення сучасних англомовних структур і явищ. 

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: -          ефективно і гнучко використовувати англійську мову в освітній, професійній, суспільній та особистісній сферах діяльності; -          правильно оформлювати іншомовне мовлення з точки зору ритму та інтонації; фонемно-правильної вимови звуків, звукосполучень у потоці мовлення відповідно до принципу апроксимації, а також закономірностей функціонування мови у суспільному просторі; -          володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні В2 у різноманітних ситуаціях мовлення.

Автори курсу

Кошарна Наталія Володимирівна

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Кошарна Наталія Володимирівна, Петрик Лада Вікторівна, Руднік Юлія Вікторівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 4 2 2 0 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 56 28 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 4 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 28 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 22 1 0
Максимальна кількість 100 4 0