Педагогічна етика

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Сучасне життя суспільства вимагає від педагога не лише знань із предметної галузі, але й вдосконалення культури педагога. Дисципліна «Педагогічна етика» дозволяє оволодіти основами нормування педагогічної діяльності на законодавчому рівні, отримати уявлення про правила педагогічної поведінки, кодекс педагога, правила спілкування з різними учасниками педагогічної взаємодії, педагогічну деонтологію

Мета курсу

формування самоосвітньої компетентності

Програмні результати навчання

- знання про особливості етичної професійної поведінки педагога; - вміння поводити себе згідно вимог та норм педагогічної етики; - володіння навичками етичної комунікації, вирішення етико-педагогічних дилем, вироблення власного етичного кодексу професійно-педагогічної діяльності

Підрозділ

Кафедра теорії та історії педагогіки,
Педагогічний інститут

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0