Англійська мова за професійним спрямуванням

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Основним завданням курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» є розвиток професійних іншомовних навичок майбутнього фахівця. У змісті дисципліни передбачено інтеграцію набутих знань у контексті загального курсу англійської мови та розширення професійного словника у процесі вдосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання, що є значущими для подальшого професійного зростання. Дисципліну розроблено з метою розвитку навичок критичного мислення та підготовки студентів до подальшого успішного навчання на другому (магістерському) рівні.

Мета курсу

Формування навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах іншомовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; розвиток іншомовних комунікативних умінь у сферах академічного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: ефективно і гнучко використовувати англійську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні у різноманітних ситуаціях мовлення; розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу на професійну тематику і розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них; висловлюватися вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки; висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на суперсинтаксичному рівні; застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

Автори курсу

Юлія Олегівна Лабунець

Підрозділ

Кафедра іноземних мов та методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Тетяна Юріївна Головатенко, Юлія Олегівна Лабунець, Лада Вікторівна Петрик, Ірина Володимирівна Плужник

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0