Практикум з іншомовної міжкультурної комунікації

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Змістом дисципліни передбачено формування готовності студента до ефективного спілкування англійською мовою; навичок міжкультурної взаємодії, що дозволить йому успішно адаптуватися до життя у мультилінгвальному просторі; розвиток умінь співвідносити мовні засоби з конкретними професійними сферами, ситуаціями, умовами і завданнями спілкування; дослідження впливу іншомовної культури на ефективність комунікативного процесу, визнання розбіжностей у мовленнєвій поведінці комунікантів; розвиток у студентів умінь спілкуватися з представниками інших культур, а також уникати комунікативних невдач через незнання особливостей іншомовної культури та досягати успіху в співпраці; вивчення елементів ділового міжнародного спілкування.

Мета курсу

Формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру закономірностей та найважливіших аспектів мовної комунікації; здатності ефективно взаємодіяти у різних культурах у глобальному суспільстві, а також  розвиток умінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: -закономірності та найважливіші аспекти мовної комунікації; уміти: -ефективно взаємодіяти в різних культурах у глобальному суспільстві, -використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування.

Автори курсу

Ольга Іванівна Ситник

Підрозділ

Кафедра іноземних мов та методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Наталія Володимирівна Кошарна, Ольга Іванівна Ситник

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0