Практикум з іншомовної міжкультурної комунікації

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Змістом дисципліни передбачено формування готовності студента до ефективного спілкування англійською мовою; навичок міжкультурної взаємодії, що дозволить йому успішно адаптуватися до життя у мультилінгвальному просторі; розвиток умінь співвідносити мовні засоби з конкретними професійними сферами, ситуаціями, умовами і завданнями спілкування; дослідження впливу іншомовної культури на ефективність комунікативного процесу, визнання розбіжностей у мовленнєвій поведінці комунікантів; розвиток у студентів умінь спілкуватися з представниками інших культур, а також уникати комунікативних невдач через незнання особливостей іншомовної культури та досягати успіху в співпраці; вивчення елементів ділового міжнародного спілкування.

Мета курсу

Формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру закономірностей та найважливіших аспектів мовної комунікації; здатності ефективно взаємодіяти у різних культурах у глобальному суспільстві, а також  розвиток умінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: -закономірності та найважливіші аспекти мовної комунікації; уміти: -ефективно взаємодіяти в різних культурах у глобальному суспільстві, -використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування.

Автори курсу

Ситник Ольга Іванівна

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Кошарна Наталія Володимирівна, Ситник Ольга Іванівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 42 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 6 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 42 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 43 2 4
Максимальна кількість 43 2 4