Сучасна англійська мова з практикумом

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Запропонований курс передбачає поглиблене вивчення сучасної англійської мови. Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків практики усного і писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, стилістики, лексикології англійської мови. В основі розробки змісту курсу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching).

Мета курсу

Формування навичок  практичного оволодіння англійською мовою на базі вивчення сучасних англомовних структур і явищ. 

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: -          ефективно і гнучко використовувати англійську мову в освітній, професійній, суспільній та особистісній сферах діяльності; -          правильно оформлювати іншомовне мовлення з точки зору ритму та інтонації; фонемно-правильної вимови звуків, звукосполучень у потоці мовлення відповідно до принципу апроксимації, а також закономірностей функціонування мови у суспільному просторі; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні В2 у різноманітних ситуаціях мовлення.

Автори курсу

Руднік Юлія Вікторівна

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Головатенко Тетяна Юріївна, Лабунець Юлія Олегівна, Руднік Юлія Вікторівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 28 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 22 1 2
Максимальна кількість 70 2 4