Сучасна англійська мова з практикумом

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Запропонований курс передбачає поглиблене вивчення сучасної англійської мови. Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків практики усного і писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, стилістики, лексикології англійської мови. В основі розробки змісту курсу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching).

Мета курсу

Формування навичок  практичного оволодіння англійською мовою на базі вивчення сучасних англомовних структур і явищ. 

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: -          ефективно і гнучко використовувати англійську мову в освітній, професійній, суспільній та особистісній сферах діяльності; -          правильно оформлювати іншомовне мовлення з точки зору ритму та інтонації; фонемно-правильної вимови звуків, звукосполучень у потоці мовлення відповідно до принципу апроксимації, а також закономірностей функціонування мови у суспільному просторі; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні В2 у різноманітних ситуаціях мовлення.

Автори курсу

Юлія Вікторівна Руднік

Підрозділ

Кафедра іноземних мов та методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Тетяна Юріївна Головатенко, Юлія Олегівна Лабунець, Юлія Вікторівна Руднік

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0