Англійська мова за професійним спрямуванням

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Основним завданням курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» є розвиток професійних іншомовних навичок майбутнього фахівця. У змісті дисципліни передбачено інтеграцію набутих знань у контексті загального курсу англійської мови та розширення професійного словника у процесі вдосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання, що є значущими для подальшого професійного зростання. Дисципліну розроблено з метою розвитку навичок критичного мислення та підготовки студентів до подальшого успішного навчання на другому (магістерському) рівні.

Мета курсу

Формування навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах іншомовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; розвиток іншомовних комунікативних умінь у сферах академічного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: ефективно і гнучко використовувати англійську мову врізноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні у різноманітних ситуаціях мовлення; розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу на професійну тематику і розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них; висловлюватися вільно і спонтанно, не відчуваючи браку мовних засобів для вираження думки; висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами зв’язності та цілісності на суперсинтаксичному рівні; застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії; використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних англомовних матеріалів.

Автори курсу

Петрик Лада Вікторівна

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Головатенко Тетяна Юріївна, Лабунець Юлія Олегівна, Петрик Лада Вікторівна, Плужник Ірина Володимирівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 22 1 2
Максимальна кількість 70 2 4