Методика організації форум-театру

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків теорії та практики організації та проведення форум-театру як інтерактивної форми соціальної роботи з підлітками та молоддю: написання сценаріїв відповідно до проблеми цільової аудиторії зокрема та суспільства загалом, постановка вистави та її проведення, програвання ролей та спостереження за ходом проведення форум-театру.

Мета курсу

Поглиблене володіння технологічною компетентністю. Формування мотиваційної, когнітивної та практичної складових готовності до організації та проведення форум-театру як інтерактивної форми роботи задля вирішення соціальних проблем, профілактики негативних соціальних явищ у молодіжному середовищі за участі молоді.

Програмні результати навчання

Знати: • основний категоріальний апарат казкотерапії; • загальні закономірності роботи з казкою; • структуру корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняття; • форми та методи роботи з казкою; • особливості створення та розказування казок; • можливості використання методу казкотерапії у роботі з дитячими проблемами. Вміти: • аналізувати та визначати закономірності роботи з казкою; • розробляти корекційно-розвивальне казкотерапевтичне заняття відповідно до заданої структури; • використовувати доцільні форми та методи у роботі з казкою; • створювати та розказувати авторські казки; • використовувати метод казкотерапії у роботі зі страхами, формування цінностей та сприяння духовному розвитку клієнта.

Автори курсу

Снітко Марина Аркадіївна

Викладачі

Снітко Марина Аркадіївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 3 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 36 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 42 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0