Практикум з іншомовної міжкультурної комунікації (німецька)

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Змістом дисципліни передбачено формування готовності студента до ефективного спілкування німецькою мовою; навичок міжкультурної взаємодії, що дозволить йому успішно адаптуватися до життя у мультилінгвальному просторі; розвиток умінь співвідносити мовні засоби з конкретними професійними сферами, ситуаціями, умовами і завданнями спілкування; дослідження впливу іншомовної культури на ефективність комунікативного  процесу, визнання розбіжностей у мовленнєвій поведінці комунікантів; розвиток у студентів умінь спілкуватися з представниками інших культур,а також уникати комунікативних невдач через незнання особливостей іншомовної культури та досягати успіху в співпраці; вивчення елементів ділового міжнародного спілкування.

Мета курсу

Формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірностей та найважливіших аспекти мовної комунікації; здатності ефективно взаємодіяти в різних культурах у глобальному суспільстві, а також розвиток умінь використовувати набуті знання у практиці іншомовного  спілкування.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: -закономірності та найважливіші аспекти мовної комунікації; уміти: -ефективно взаємодіяти в різних культурах у глобальному суспільстві, -використовувати набуті знання у практиці іншомовного  спілкування.

Автори курсу

Анжеліка Вікторівна Соломаха

Підрозділ

Кафедра іноземних мов та методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Анжеліка Вікторівна Соломаха

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0