Медіаспоживання

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Під час вивчення курсу Медіаспоживання студенти повинні: - розглянути основні проблеми культури і соціального життя з точки зору задіяних засобів і технологій комунікації; - оволодіти відповідною термінологією, орієнтуватися в просторі сучасних медіа, розуміти їх значення для професійної діяльності з обраної спеціальності і для повсякденного життя; - уміти аргументувати свою точку зору в процесі розгляду проблем культури, давати оцінку соціальним і культурним наслідкам використання різних медіа; - отримати навички аналізу історії культури як історії способів трансляції, консервації і інтерпретації повідомлень (історії комунікативних практик і взаємодій); - мати уявлення про основні етапи розвитку наукової думки у сфері історії і теорії медіа; про те, що складає предметну область media studies, про відповідні напрями, школи, концепції і розділи історичного і культурологічного знання; про сучасні технології і механізми комунікації; про типи суспільств і соціально-економічних систем з точки зору медіакультури; - сформувати систематичні уявлення про методологію формування і розвитку усвідомленого медіаспоживання, теорії та практики медіаосвіти; - сформувати наукові уявлення про значення індивідуальних, вікових та соціально-психологічних факторів в освоєнні культури споживання інформації; - виробити вміння щодо здійснення цілеспрямованого розвитку культури медіаспоживання; - виробити усвідомлено-критичне ставлення до сучасного медіапростору, що дозволить студентам формувати власну стратегію медіаспоживання.

Мета курсу

Мета дисципліни Медіаспоживання – засвоєння теоретико-методологічних основ і практичних аспектів формування та розвитку культури медіаспоживання, основ медіапсихології, набуття медіаосвітніх знань, формування та становлення медіаграмотності, а також отримання знань із загальної теорії постсучасності та концепції медіакультури, які можуть бути застосовані для розуміння та аналізу форм актуальної культури, для рефлексії про власний досвід, пов'язаний зі споживанням, творчою інтерпретацією, переосмисленням/ переструктуруванням медіатекстів та медіапродуктів. Дисципліна Медіаспоживання спрямована на формування таких загальних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: - застосовувати знання у практичних ситуаціях; - використовувати у практичній діяльності інформаційні і комунікаційні технології; - генерувати нові ідеї (креативність); - працювати в команді; - навички міжособистісної взаємодії; - пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. Дисципліна Медіаспоживання спрямована на формування таких фахових (професійних) програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: - інформаційна – здатність до збору, обробки, збереження, продукування, передачі професійно важливої інформації із урахуванням соціокультурного контексту; уміння виокремлювати суспільно значиму інформацію із загального потоку; - технологічна – використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій діяльності; здатність до проведення системного аналізу виробничо-технологічної діяльності в професійній сфері.

Програмні результати навчання

Опанування дисципліни Медіаспоживання дозволяє отримати такі результати навчання : - здатність і готовність до розуміння значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку цивілізації; вдосконалення і розвитку суспільства на принципах гуманізму, свободи і демократії; - здатність і готовність розуміння сучасних концепцій картини світу на основі сформованого світогляду, оволодіння досягненнями природничих та суспільних наук, культурології; - здатність і готовність володінню культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом і синтезом фактів і теоретичних положень; - здатність і готовність розуміння сутності і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлення небезпеки і загрози, що виникають в цьому процесі, дотримання основних вимог інформаційної безпеки; - вміння використовувати концептуальні знання, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень для розв’язання складних проблем та вирішення практичних завдань у професійній діяльності; - здатність використовувати знання з теорій і практики інформаційних комунікацій, новітніх медіакомунікативних технологій, сучасних технологій формування та використання інформаційних потоків різного типу; - здатність продемонструвати уміння здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел; - здатність формулювати задачу, для її вирішення використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованих висновків; - здатність продемонструвати знання з теорії інформації та комунікації; - вміння формувати та досліджувати інформаційні потоки в сучасному соціально-культурному просторі; - здатність аналізувати документні ресурси (потоки і масиви), світовий ринок інформаційних продуктів і послуг; - здатність використовувати інформаційні ресурси в організації науково-дослідної діяльності; - здатність до фахового використання ІКТ; - вміння роботи з новітніми інфокомунікаційними платформами (соціальними мережами, блогосферою); - уміння застосовувати у професійній діяльності технології Веб 2.0, інформаційні технології, необхідні для дослідження соціуму та наукових комунікацій, сучасні технології веб-аналітики та соціології Інтернету.

Автори курсу

Ісаєнко Олександр Олександрович

Підрозділ

Кафедра бібліотекознавства та інформології,
Інститут журналістики

Викладачі

Ісаєнко Олександр Олександрович

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано); 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (56)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 30 1 0