Краєзнавчі електронні ресурси

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Метою курсу Краєзнавчі електронні ресурси є вивчення доробку відомих краєзнавців, краєзнавчої діяльності бібліотек, музеїв, архівів, університетів, шкіл, спілок, наукових установ різних систем і відомств, інших краєзнавчих осередків, яка спрямована на патріотичне виховання українців, міжнаціональне та міжконфесійне взаєморозуміння і повагу, вивчення, збереження та дбайливе і відповідальне ставлення до історії та культурного надбання рідного краю, дотримання і примноження місцевих традицій, плекання любові до батьківської землі – своєї малої Батьківщини, творче і вміле використання історичної спадщини українського народу у побудові незалежної, соборної і процвітаючої України. Дисципліна Краєзнавчі електронні ресурси спрямована на формування таких фахових (спеціальних) програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: - застосовувати знання у практичних ситуаціях; - використовувати у практичній діяльності інформаційні і комунікаційні технології; - генерувати нові ідеї (креативність); - працювати в команді; - навички міжособистісної взаємодії; - пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. Дисципліна Краєзнавчі електронні ресурси спрямована на формування таких фахових (професійних) програмних компетентностей освітньо-професійної програми підготовки: - інформаційна – здатність до збору, обробки, збереження, продукування, передачі професійно важливої інформації із урахуванням соціокультурного контексту; уміння виокремлювати суспільно значиму інформацію із загального потоку; - технологічна – використання інформаційно-комунікаційних технологій у фаховій діяльності; здатність до проведення системного аналізу виробничо-технологічної діяльності в професійній сфері.

Мета курсу

Вивчення курсу Краєзнавчі електронні ресурси дозволить отримати теоретичні знання, а також вміння і навички з аналізу, виявлення, відбору, а також створення краєзнавчих документів для формування Краєзнавчого електронного мультиресурсу, який міститиме результати глибокого змістового аналізу краєзнавчих документів та інформаційних ресурсів, що розповідають про: 1) українські історичні землі, етнокультурні регіони, історико-географічні краї, адміністративно-територіальні одиниці (князівства, землі, воєводства, повіти, волості, староства, паланки, комітати, полки, округи, дистрикти, губернії, області, райони тощо), населені пункти (великі міста і містечка, селища міського типу, села, хутори, садиби тощо), місцевості (карпатські гори, південний степ, лісосмуги, кургани, захоронення, тощо), водойми (моря, річки, озера, водоспади, цілющі джерела тощо) України; 2) політичних, громадських, державних та військових діячів, лідерів національно-визвольних рухів, священнослужителів і церковних діячів, науковців, дослідників, медичних працівників, акторів театру і кіно, письменників, поетів, художників, фотографів та інших (автори/співавтори рукописного чи друкованого текстового, картографічного, образотворчого, нотного, аудіовізуального чи іншого твору, або про кого йшлося, хто був оспіваний, зображений чи виконував роль у цих творах, інших визначних, відомих і непересічних представників української нації та інших народностей); 3) заводи, фабрики, організації, підприємства, державні інституції, медичні та наукові установи, історичні, географічні, археографічні та археологічні комісії, культурно-мистецькі центри, сільські будинки та садиби, об’єкти міської архітектура та культові споруди, громадські та релігійні об’єднання, політичні партії, світські, духовні та військові навчальні заклади, військові формування тощо; 4) народні знання і звичаї, обрядові дійства і святкування, світоглядні уявлення українців, заняття і ремесла, знаряддя праці, побут, військовий вишкіл, вірування і поклоніння, національну кухню, традиційний одяг, транспортні засоби, культурне, політичне, громадське та соціально-економічне життя різних верств населення тощо.

Програмні результати навчання

Опанування дисципліни Краєзнавчі електронні ресурси дозволяє отримати такі програмні результати освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів: здатність і готовність до розуміння значення гуманістичних цінностей для збереження і розвитку цивілізації; вдосконалення і розвитку суспільства на принципах гуманізму, свободи і демократії; здатність і готовність розуміння сучасних концепцій картини світу на основі сформованого світогляду, оволодіння досягненнями природничих та суспільних наук, культурології; здатність і готовність володінню культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом і синтезом фактів і теоретичних положень; здатність і готовність розуміння сутності і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства; вміння використовувати концептуальні знання, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень для розв’язання складних проблем та вирішення практичних завдань у професійній діяльності; здатність продемонструвати уміння здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел; здатність формулювати задачу, для її вирішення використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованих висновків; вміння формувати та досліджувати інформаційні потоки в сучасному соціально-культурному просторі; здатність аналізувати документно-інформаційні ресурси; здатність використовувати інформаційні ресурси в організації науково-дослідної діяльності; здатність до фахового використання ІКТ; вміння роботи з новітніми інфокомунікаційними платформами (соціальними мережами, блогосферою); уміння застосовувати у професійній діяльності технології Веб 2.0, інформаційні технології, необхідні для дослідження соціуму та наукових комунікацій, сучасні технології веб-аналітики та соціології Інтернету.

Автори курсу

Ісаєнко Олександр Олександрович

Підрозділ

Кафедра бібліотекознавства та інформології,
Інститут журналістики

Викладачі

Ісаєнко Олександр Олександрович, Сошинська Вікторія Євгенівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 2 2 2 2 0 0
Години (240)
Лекції 8 8 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 20 20 20 20 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 50 2 0