Німецька мова за професійним спрямуванням

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Змістом дисципліни передбачено розвиток професійних іншомовних умінь майбутнього фахівця; інтеграція набутих знань, умінь, навичок у контексті загального курсу німецької мови; розширення професійного словника студента у процесі удосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання. Дисципліна розроблена з метою формування навичок критичного мислення та підготовки студентів до подальшого успішного навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Мета курсу

Формування навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах іншомовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; розвиток іншомовних комунікативних умінь у сферах академічного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати функціональну лексику німецької мови на професійну тематику, що вивчається упродовж  року; граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу; основні принципи, методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування текстів; принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом. Студент повинен вміти аналізувати робочі ситуації та обмінюватися досвідом з основних аспектів спеціальності німецькою мовою, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру; перекладати німецькою мовою інформацію з використанням функціональної лексики за фахом; перекладати тексти у письмовій формі, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; аналізувати граматичні та лексичні трансформації, що виникають при перекладі з німецької мови та німецькою мовою; робити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно- виробничої діяльності, реферувати та анотувати німецькомовні джерела за фахом, працювати з інформацією та обробляти інформацію; здійснювати ефективне слухання повідомлень німецькою мовою.

Автори курсу

Анжеліка Вікторівна Соломаха

Підрозділ

Кафедра іноземних мов та методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Анжеліка Вікторівна Соломаха

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0