Німецька мова за професійним спрямуванням

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Змістом дисципліни передбачено розвиток професійних іншомовних умінь майбутнього фахівця; інтеграція набутих знань, умінь, навичок у контексті загального курсу німецької мови; розширення професійного словника студента у процесі удосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання. Дисципліна розроблена з метою формування навичок критичного мислення та підготовки студентів до подальшого успішного навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Мета курсу

Формування навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах іншомовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; розвиток іншомовних комунікативних умінь у сферах академічного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати функціональну лексику німецької мови на професійну тематику, що вивчається упродовж  року; граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу; основні принципи, методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування текстів; принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом. Студент повинен вміти аналізувати робочі ситуації та обмінюватися досвідом з основних аспектів спеціальності німецькою мовою, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру; перекладати німецькою мовою інформацію з використанням функціональної лексики за фахом; перекладати тексти у письмовій формі, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; аналізувати граматичні та лексичні трансформації, що виникають при перекладі з німецької мови та німецькою мовою; робити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно- виробничої діяльності, реферувати та анотувати німецькомовні джерела за фахом, працювати з інформацією та обробляти інформацію; здійснювати ефективне слухання повідомлень німецькою мовою.

Автори курсу

Соломаха Анжеліка Вікторівна

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Соломаха Анжеліка Вікторівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 22 1 2
Максимальна кількість 70 2 4