Інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Для формування сучасної системи інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами, необхідна трансформація інформаційних центрів, інформаційних установ, бібліотек і їхніх складових: фондів, кадрового складу, матеріально-технічної бази, форм роботи, фінансування та ін. Залучення користувачів з особливими потребами до соціокомунікаційних процесів у сфері інформаційного обслуговування базується на забезпеченні цієї категорії користувачів вільними та безперешкодними можливостями отримувати інформацію в будь-яких інформаційних центрах, інформаційних установах та бібліотеках в доступних для сприйняття ними форматах, забезпеченні необхідної диференціації при формуванні інформаційних/бібліотечних фондів, спрямованої на подолання комунікаційних бар’єрів, індивідуального підходу при обслуговуванні кожного користувача з особливими потребами, використовуючи новітнє спеціальне програмно-алгоритмічне забезпечення, комп’ютерно-технологічні засоби з урахуванням розвитку проектів е-медицини, е-освіти, е-культури тощо.

Мета курсу

Здатність застосовувати знання на практиці: створення спеціального комунікаційного середовища для обслуговування всіх категорій користувачів, у т. ч. і з обмеженнями життєдіяльності (з особливими потребами), надавати всі необхідні інформаційні та сервісні послуги, які враховують особливості інформаційного забезпечення конкретного споживача з урахуванням особливостей комунікаційних каналів сприймання інформації.

Програмні результати навчання

Створювати інформаційні продукти та сервіси в традиційній та електронній формі. Здійснювати всі види пошуку вторинної інформації в інформаційних системах та мережах. Здійснювати традиційно та в автоматизованому режимі інформаційне, довідково-бібліографічне обслуговування користувачів в інформаційних центрах, інформаційних установах, бібліотеках різних типів і видів, у т. ч. електронних бібліотеках.

Автори курсу

Сошинська Вікторія Євгенівна

Підрозділ

Кафедра бібліотекознавства та інформології,
Інститут журналістики

Викладачі

Григоревська Олена Вікторівна, Сошинська Вікторія Євгенівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 035.01.01 Українська мова та література; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0