Інклюзивна література у сучасному книговиданні

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Курс є важливою складовою підготовки фахівців з видавничої справи та редагування галузі знань 06 журналістика, а також є актуальним для студентів спеціальностей «соціальна педагогіка» та інших гуманітарних напрямків. Актуальність проблематики видань інклюзивної літератури На порядку денному світових видавців постають такі питання як доступність, безбар’єрність, інклюзія. Свідченням цього є прийняття 27 червня 2013 року  Марракешського договору про полегшення доступу сліпих і осіб з порушеннями зору чи іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів, а також запровадження принципів книговидання доступного для всіх читачів (створення у 2014 році Консорціуму доступних книг/ Accessible Books Consortium (ABC). Український видавничий ринок також не залишається осторонь інклюзивної тематики. Саме повага до особистого різноманіття, соціалізація та інтеграція людей з інвалідністю в суспільство вимагає від видавничої сфери, як надзвичайно соціально відповідальної сфери економічної та інтелектуальної діяльності, адекватної реакції та компетентно сформованих реакцій.  Інклюзивний напрямок у видавничий сфері яскраво демонструє комплексність визначення мети видавничої справи як, в тому числі, діяльності, спрямованої на «забезпечення права  на  свободу  думки  і  слова,  на  вільне вираження своїх поглядів і переконань». В результаті вивчення курсу у студентів будуть сформовані наступні компетенції: розуміння основних понять і термінів, пов’язаних з інклюзивною літературою; здатність розрізняти окремі напрямки категорії інклюзивних видань (література, яка розповідає про осіб з інвалідністю, формуючи у читачів позитивне сприйняття стану таких людей; література, яка спрямована на сприйняття особистої різноманітності; видання для дітей з особливими освітніми потребами (книжки шрифтом Брайля, з використанням піктограм, тактильні, книжки-картинки та ін.); знання історичних особливостей виникнення інклюзивної літератури; розуміння особливостей формування терміну «інклюзивна література»; здатність готувати інформаційні матеріали на тему інклюзивної літератури. здатність визначати інклюзивність видання; уміння розробляти стратегію інклюзивного видання; здатність створювати концепцію видань на інклюзивну тематику; уміння комплексно та системно готувати інклюзивне видання до друку; здатність працювати з основними засобами, які формують принципи безбар’єрності та рівності видавничого продукту; розуміння використання видання інклюзивної літератури з просвітницькою метою; розуміння особливостей редагування інклюзивних видань, враховуючи особливості сприйняття інформації цільовою аудиторією; уміння збирати дані й аналізувати вплив, який здійснюють інклюзивні видання в межах цільової аудиторії.   Навчальна дисципліна «Видання інклюзивної літератури» розрахована на викладання на IІІ курсі у 5-му та 6-му семестрах в обсязі 120 годин, із них лекційних – 8 годин, практичних – 48 години, модульний контроль – 8 годин, самостійна робота – 56 годин, завершується складанням заліку.  

Мета курсу

Метою курсу є формування соціальної відповідальності та поваги до особистої різноманітності через вивчення основних характеристик, історичних та виробничих особливостей видавничого напрямку інклюзивної літератури. Мета курсу – розширення/формування загальних компетентностей в предметній галузі, серед яких:здатність комплексно розв’язувати проблему, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи виконання завдання (креативність),здатність проявляти когнітивну гнучкість, здатність опановувати знання і розуміти предметну сферу та професійну діяльність. здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність орієнтуватися на високий результат, здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність до провадження безпечної діяльності, здатність діяти соціально відповідально та свідомо, цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність, здатність працювати в міжнародному контексті.

Програмні результати навчання

Демонструвати спроможність комплексно розв’язувати проблему на прикладі формування нового видавничого напряму. Демонструвати здатність продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи виконання завдання. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. Спроможність аналізувати, систематизу-вати й використовувати у професійній сфері сучасні знання.  Здатність виявляти стійке бачення сучасних проблем роз-витку суспільства, людського буття, духовної культур, займати активну громадянську та життєву позицію, нести соціальну відповідальність на різних рівнях (особистому, професійному, громадянському) Демонструвати повагу до різноманітності та мультикультурності. Усвідомлювати основні принципи побудови інклюзивного суспільства. Знати і розуміти основні поліграфічні процеси і вимоги до поліграфічного виконання видання. Розвивати й підтримувати на якісному рівні професійну діяльність. Практикувати спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Автори курсу

Олена Анатоліївна Осмоловська

Підрозділ

Кафедра видавничої справи та редагування,
Інститут журналістики

Викладачі

Тетяна Сергіївна Єжижанська, Олена Анатоліївна Осмоловська

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

035.01.01 Українська мова та література; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 231.00.02 Соціальна педагогіка

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0