Комунікативна взаємодія учасників освітнього процесу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Інноваційний характер вищої освіти висуває нові вимоги до особистості викладача, стилю його взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу. Людські взаємини, в тому числі, між викладачами і студентами повинні будуватися на суб'єкт-суб'єктній основі. Зміст дисципліни спрямований на оволодіння майбутніми викладачами вищих навчальних закладів культурою та технологією компетентного педагогічного спілкування, що дозволить практично реалізувати особистісно орієнтований підхід в освіті

Мета курсу

формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів, позитивної спрямованості міжособистісних стосунків у сфері спілкування, емпатійності, рефлексії, виробленню особистісного комунікативного стилю професійної діяльності

Програмні результати навчання

знання про особливості педагогічної взаємодії, методи розв’язання педагогічних конфліктів; уміння моделювати педагогічне спілкування з позицій особистісно-орієнтованої взаємодії, володіти технікою мовлення; володіння гностичними, експресивними, інтерактивними здібностями

Автори курсу

Козак Людмила Василівна

Викладачі

Козак Людмила Василівна

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0