Педагогічна взаємодія з родиною: практикум

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Вивчення дисципліни передбачає: оволодіння  базовими поняттями «сім’я», «педагогічна взаємодія», «методи педагогічної взаємодії», «напрями роботи з сім'єю», «традиційні і нетрадиційні форми роботи з сім'єю»; ознайомлення зі змістом, формами, методами та прийомами здійснення педагогічної взаємодії вчителя з сім'єю; набуття необхідного рівня професійних компетентностей для реалізації психолого-педагогічної просвіти батьків; вправляння у диференційованій, груповій та індивідуальній роботі з сім’єю.

Мета курсу

Вдосконалення вмінь організовувати та планувати методичну роботу педагога з різними категоріями сімей; проектування, реалізація та корегування взаємодії вчителя з батьками; використання новітніх форм та методів педагогічного впливу вчителя на сім’ю з метою оптимізації вирішення проблемних ситуацій.

Програмні результати навчання

Знання з психології, педагогіки, сімейної педагогіки достатні для успішної діяльності в традиційних сферах застосування; вміння організовувати та планувати методичну роботу педагога з різними категоріями сімей; здатність використовувати різні методики діагностики сімей та надавати рекомендації щодо проблем, які мають місце; здатність аналізувати перспективний досвід педагогів з різних аспектів сімейного виховання для подальшого його творчого використання; здатність  до самоаналізу та самооцінки педагогічних явищ і  ситуацій, які можуть виникати у процесі педагогічної взаємодії вчителя та батьків; здатність підбирати та впроваджувати технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями; вміння ефективно спілкуватися з батьками й досягати очікуваного результату.

Підрозділ

Кафедра початкової освіти,
Педагогічний інститут

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 2 1 0 0