Історико-педагогічні студії

Для вибору у 2018-2019 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення тенденцій розвитку педагогічних систем, досвіду освітньої теорії та практики, вироблення усвідомленого ставлення до цінностей педагогічної спадщини та готовності до творчого її примноження у власній педагогічній діяльності.

Мета курсу

Формування у студентів педагогічних спеціальностей готовності до виокремлення, адаптації та використання перспективних ідей педагогів минулого у власній педагогічній діяльності.    

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: здобування інформації про розвиток змісту, форм, методів навчання і виховання дітей з різних історико-педагогічних джерел; дослідницько-пошукової діяльності щодо теоретико-практичної спадщини педагогів, просвітителів із проблем виховання особистості; історико-педагогічної реконструкції продуктивних ідей людиноцентричної педагогіки; аналізу, систематизації, інтерпретації перспективного досвіду щодо розвитку дітей та застосовування його у професійній діяльності; критичного осмислення, знаходження власних рішень з актуальних проблем навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; оприлюднення результатів історико-педагогічних пошуків під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Автори курсу

Олена Анатоліївна Венгловська, Алла Дмитрівна Січкар

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут

Викладачі

Олена Анатоліївна Венгловська, Валентина Іванівна Дем’яненко, Алла Дмитрівна Січкар

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0