Європейські молодіжні студії

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Відповідно до цінностей європейської спільноти та вітчизняного освітнього простору суспільство має надавати кожній особистості широкі можливості для самореалізації, розкриття її здібностей та потенціалу. Дисципліна готує лідерів до життя у відкритому інформаційному суспільстві, створює умови для формування компетентностей із інформаційних і комунікаційних технологій, забезпечуючи конкурентоспроможніх майбутніх фахівців на світовому ринку

Мета курсу

Розвиток світоглядної, комунікативної, інформаційної компетентності

Програмні результати навчання

Знання про сучасні європейські інтеграційні процеси, норми, цінності та моделі педагогічної освіти у країнах Європейського Союзу, концепції демократизації та гуманізації освіти і виховання у країнах ЄС; вміння застосовувати досвід країн ЄС у системі педагогічної освіти України; володіння лідерськими якостями та креативним мисленням

Автори курсу

Головчук Світлана Юріївна

Викладачі

Головчук Світлана Юріївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 84 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0