Страховий менеджмент та маркетинг

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Вивчення курсу передбачає ознайомлення з сутністю страхового менеджменту та маркетингу, структурними елементами ресурсного потенціалу страхових компаній, особливостями планування страхової діяльності, комунікаційною структуроюї та інформаційним забезпеченням страховика, процесами управління маркетинговою діяльністю в страховому бізнесі, управлінням відбором ризиків на страхування, врегулюванням страхових претензій, управлінням грошовими потоками страховика та його фінансовою надійністю, фінансовим моніторингом у страхових організаціях. Предмет дисципліни: управління процесами створення та ефективного використання потенціалу страхових організацій з врахуванням інтересів всіх учасників економічних відносин, що опосередковують функціонування цих формувань.

Мета курсу

Оволодіння знаннями з опрацювання і реалізації управлінських рішень з питань, що забезпечують раціональне формування та використання потенціалу страховиків при гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність страхового менеджменту та маркетингу, організаційні та законодавчі основи страхового підприємництва; зміст і структуру основних бізнес-процесів страхування; види комунікацій та інформаційного забезпечення страхового менеджменту; специфіку страхового маркетингу та його вплив на ефективність страхового бізнесу; особливості управління персоналом в страхових організаціях; специфіку андерайтингу ризиків, врегулювання страхових випадків; особливості управління грошовими потоками та фінансовою надійністю страховика. Вміти: аналізувати поточні тенденції та кон'юнктуру страхового ринку; забезпечити ефективність управління страховою організацією, її структурними підрозділами; організувати повсякденний менеджмент в страховій організації, маркетингову діяльність суб'єктів страхового ринку; аналізувати фінансову надійність та стійкість страхової компанії; розробляти механізм врегулювання страхових випадків; запропонувати стратегію стійкого функціонування страхового ринку в умовах впливу нестабільних факторів економічного середовища.

Автори курсу

Ольга Олександрівна Сосновська

Підрозділ

Кафедра фінансів та економіки,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Ольга Олександрівна Сосновська, Марія Юріївна Фещук

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0