Етнопедагогіка (2 курс)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Автори курсу: Лариса Борисівна Паламарчук, кандидат педагогічних наук, професор, Тетяна Олександрівна Горохова , викладач кафедри теорії та історії педагогіки. Курс призначений для студентів ІІІ курсу ОКР "Бакалавр". «Етнопедагогіка» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про закономірності національного процесу навчання і виховання студентів, професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; основи національного педагогічного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі; форми, методи і засоби формування особистості громадянина України, напрями  професійно-педагогічної майстерності майбутніх педагогів.

Мета курсу

формування світоглядної компетентності

Програмні результати навчання

Знання про основні закономірності розвитку етнопедагогіки, як складової сучасної національної педагогіки; вміння застосувати набуті знання у педагогічній практиці та фаховій діяльності; володіння практичними навичками в процесі здійснення педагогічної діяльності

Автори курсу

Викладачі

Паламарчук Лариса Борисівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 18 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 16 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 68 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0