Практика усного та писемного мовлення (італійська мова)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Робоча навчальна програма з дисципліни «Практика усного та писемногомовлення (італійська мова як друга іноземна)» є нормативним документомКиївського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедроюромано-германських та східних мов на основі освітньо-професійної програмипідготовки студентів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностейденної форми навчання.Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системиорганізації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опануватистудент на 4 курсі відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційноїхарактеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни,необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінюваннянавчальних досягнень студентів. Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільногофеномена, який існує у свідомості мовця як система лінгвальних елементів, щопороджує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповіднихфункціонально-семантичних, словотвірних, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей. З урахуванням цього програма скерована на розвиток якмовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мовної системина основі мовленнєвої діяльності.Цим завданням підпорядкований підбір учбової і методичної літератури,яка зорієнтована на розвиток комунікативної діяльності мовця і в кінцевомурахунку формує його системні лінгвістичні знання.

Мета курсу

Основна мета цього курсу — сформувати у студентів такий рівень комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції в межах визначених програмою тематичних циклів, в результаті якого студенти повинні продемонструвати володіння всіма основними аспектами італійської мови, як системи, використовуючи набуті знання у мовленнєвій діяльності.

Програмні результати навчання

Розвиток такий компетенцій: Фонетична компетенція Студенти 4 курсу повинні знати основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії. Лексична компетенція Лексичний аспект мови опановується в комплексі з іншими її аспектами. Робота над словом передбачає практичне оволодіння лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності. Мета – сформувати базовий лексичний запас обсягом 3000 слів та словосполучень. Важливе значення має засвоєння тематичної лексики та засобів вираження певної комунікативної інтенції. Граматична компетенція Комплексний метод вивчення іноземної мови передбачає поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови. Основним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навичок, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма. Мета – засвоєння основ нормативної граматики та вміння практично використовувати набуті знання з граматики у всіх формах мовленнєвої діяльності. Після закінчення 4 курсу студенти повинні:  оволодіти основами нормативної граматики;  добре знати граматичну термінологію, основні парадигми частин мови, структурні типи простих і складних речень і вміти їх коментувати;  граматично правильно оформляти свою усну і письмову мову. Формування мовленнєвої компетенції Мовленнєва компетенція студентів формується на основі розвитку чотирьох основних видів комунікативних умінь: вміння говорити ти сприймати мову на слух, читання, письмо. Мовлення Засвоєння тематичної лексики, засобів вираження структурної організації тексту та лексичних засобів вираження комунікативної інтенції становлять базу для розвитку комунікативних умінь з мовлення. Студенти 4 курсу повинні вміти:  адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;  описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, переказати інформацію у непрямій мові;  вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири. Аудіювання Розвиток комунікативних умінь сприйняття на слух проводиться на основі таких типів текстів:  діалог: неформальна розмова, офіційна розмова, телефонна розмова.  монолог: оголошення (на вокзалі, в аеропорту тощо), повідомлення (про погоду, ситуацію на дорозі тощо), коментар. Студенти 4 курсу повинні розуміти короткі озвучені аутентичні тексти середньої складності, а також вилучати фактичну інформацію з довгих озвучених діалогічних та монологічних текстів навчального характеру та мати навички відтворення почутої інформації у тестовому форматі. Читання Однією з найважливіших функцій читання при вивченні другої іноземної мови є розвиток навичок розуміння тексту та його тлумачення. Студенти 4 курсу повинні:  вміти читати і розуміти основну і детальну інформацію аутентичних текстів різного типу;  мати досвід сприймання адаптованих, скорочених та нескладних оригінальних текстів різного типу загальним обсягом 500 лексичних одиниць, розташованих за наростанням рівня складності. Письмо Письмо є постійною складовою усього навчального процесу, оскільки письмова комунікація має свою специфіку і потребує спеціальної підготовки. Мета – розвиток репродуктивних і продуктивних навичок з письма. - Репродуктивні вміння: орфографічно правильно писати слова, що належать до активної лексики даного рівня; писати диктант відповідної складності обсягом до 1000 знаків; виконувати різні типи тренувальних завдань з метою автоматизації навичок граматичних трансформацій; - Продуктивні вміння: писати особистий лист відповідно до тематики курсу обсягом не менше 100 слів; складати листівки, привітання, запрошення; писати біографію (коротку, детальну).

Підрозділ

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства,
Інститут філології

Період навчання

4-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 0 0 6