Міф як ядро художньої словесності

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Курс покликаний ознайомити студентів із науковими підходами до  міфу; з’ясувати особливості функціонування міфологічних компонентів у художній літературі; навчити студентів вільно оперувати теоретичними аспектами міфології. Передбачений розгляд таких питань:     з’ясування особливостей теоретико-методологічних підходів до вивчення міфу; інтерпретація  міфу й міфології у контексті світоглядних і культурних парадигм епох; функціонування міфів та міфологем у творчості конкретного письменника; взаємозв`язок художньої рецепції міфу й світогляду, творчих принципів митця; явище індивідуальної міфотворчості; поняття про національний та історіософський міф.

Мета курсу

Метою вивчення курсу «Міф як ядро художньої словесності» є набуття і систематизація знань про міф та міфологію як основу художньої творчості та міфопоетику як спосіб творчої інтерпретації міфологічних структур

Програмні результати навчання

- здатність визначати ознаки міфологічного часопростору; - поглиблення навичок аналізу художнього тексту крізь призму міфопоетики; - здатність застосовувати методологічні принципи тлумачення міфу під час аналізу літературного твору. - подальше формування компаративної, полікультурної, літературознавчої компетентності магістра

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Інститут філології

Період навчання

1-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0