Дизайн періодичного видання

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування загальних компетентностей студентів вказаних спеціальностей. Предмет навчальної дисципліни: Практичні знання, вміння та навички у власноручному періодичному виданні – студентської газети (або журналу). Завдання курсу: набуття базових знань з наповнення газети, практична верстка будь-яких рубрик газети, створення макету шаблону та макетів шпальт; засвоєння основних понять з композиції, стилізації, взаємодії тексту і ілюстрації та фотозображень для збільшення ефекту на читача; ознайомлення з технічними вимогами, та впливом шрифтів на читача; формування цілісного уявлення про журналістсько-дизайнерську співпрацю задля створення якісного продукту; розвиток художнього смаку та створення композиційної гармонії на шпальтах власної друкарської продукції; набуття практичних навичок в роботі з комп’ютером, а саме у графічному пакеті дизайнерських програм. Курс містить відомості, необхідні для всебічного виховання особистості незалежно від віку та фаху. Повинен зацікавити всіх замкнутістю циклу в рамках курсу, від створення мети, встановлення завдання, проектування макету, збір інформації, редагування, художнє оформлення, наповнення, друк і розповсюдження. Обговорення та виправлення помилок, та тривалий і постійний випуск газетних номерів, які постійно вдосконалюються.

Мета курсу

Мета курсу – формування загальних компетентностей. Оволодіння знаннями та вміннями: збір інформації, виготовлення ілюстрацій, фото і фотокорекції, макетування шаблону і газетних шпальт. Курс «Дизайн періодичного видання» - надає можливість формування у студентів компетентностей щодо використання широкого спектру поліграфічної та рекламної продукції в сфері дизайну, вивчення процесів верстки та друку як важливого фактору підвищення дизайнерської майстерності. Вивчення газетної композиції. Уміння сміливо працювати в графічних пакетах дизайнерських програм.

Програмні результати навчання

- Здатність до застосування вмінь у створенні макету газети, підготовка нового макету до друку та дизайн газетних шпальт. - Готовність до фахової діяльності в галузі графічного дизайну, дизайну періодичних видань, дизайну реклами на будь-яких носіях. - Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері дизайну та реклами. Розумова активність, творчий (нестандартний) підхід у вирішенні завдань будь-якої складності. Креативність. Прагнення до особистісно-професійного росту, творчої реалізації в мистецтві та дизайні.

Підрозділ

Кафедра дизайну,
Інститут мистецтв

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0