Системи підтримки прийняття рішень

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У провідних університетах світу для підготовки фахівців з менеджменту та бізнесу впроваджена навчальна дисципліна «Decision Support Systems», яка викладається на бакалаврському рівні, а в просунутому вигляді — на магістерському. Дисципліна «Системи підтримки прийняття рішень»  включена в навчальні плани підготовки бакалаврів і магістрів і багатьох вузівських спеціальностей України. Систему підтримки прийняття рішень (СППР) можна визначити як інтерактивну комп’ютерну систему, призначену для підтримки різних видів діяльності під час прийняття рішень стосовно слабоструктурованих і неструктурованих проблем. СППР ґрунтуються на використанні моделей і процедур з оброблення даних та думок, що допо­магають керівникові приймати рішення. Основані на знаннях системи підтримки прийняття рішень інколи називають «експертними системами підтримки прийняття рішень». СППР може бути стратегічною інформаційною системою і специфічною системою підтримки прийняття рішень щодо створення конкурентних переваг. В дисциплині вивчаються:  основні чинники, які змушують фахівців використовувати різні нечітки методи та моделі в СППР; основні елементи теорії нечітких множин, що застосовуються в нечітких системах підтримки прийняття рішень; арифметичні операції над нечіткими величинами; методи дефазіфікація нечітких величин;  створення СППР на основі складних нечітких висловлень;  моделювання складних подій за допомогою нечітких мереж Петрі; створення СППР на основі нечіткого відношення та на  на основі лінгвістичних висловлювань; знаходження функцій належності модифікованих термів лінгвістичних змінних; застосування лінгвістичних висловлювань в інформаційних моделях управління; етапи нечіткого управління: фазіфікація, агрегування,  активізація, акумуляція, дефазіфазіфікація; методи аналізу  властивостей СППР з нечіткою логікою : чутливості та стабільності СППР до зміни функцій належності нечітких даних; методичні аспекти застосування систем підтримки прийняття рішень з нечіткою логікоюі; моделі нечіткої багатокритеріальної оцінки об’єкта моделювання на основі лінгвістичних змінних.  

Мета курсу

Мета: формування у студентів знань, вмінь і навичок щодо впровадження та застосування теоретичних основ побудови систем підтримки прийняття рішень (СППР) з нечіткою логікою, аналізу їх властивостей: чутливості та стабільності до зміни функцій належності нечітких даних

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде вміти: - створювати системи підтримки прийняття рішень з нечіткою логікою, зокрема, для застосування в навчальному процесі; - аналізувати чутливість та стабільність нечітких систем.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0