Психологія кризових станів та безпеки особистості

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування сучасного уявлення про життєві кризи, ознайомлення з методами психологічного супроводу особистості в кризових станах. Розглядаються зміст і прикладні техніки забезпечення психологічної безпеки особистості.  Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння розкриттю у студентів особистісного  потенціалу. Змістовий модуль 1. Психологія кризових станів. Загальне уявлення про життєві кризи. Методи психологічної діагностики різноманітних кризових станів з урахуванням соціальних, особистісних, вікових та гендерних особливостей.  Види кризової допомоги. Стратегія і тактика при роботі з кризовими клієнтами. Посттравматичний стресовий розлад (ПСТР) як відстрочена реакція на стрес. ПТСР: діагностичні критерії. Особливості посттравматичного стресу у дітей. Індивідуальні особливості переживання ПТСР. Технології психологічної допомоги в ситуації ПТСР. Змістовий модуль 2.  Специфіка допомоги при різних видах кризових станів. Психологія горя і втрати. Стадії роботи горя. Психологічні процеси при втраті. Основні етапи психотерапії горя. Феномен суїцидальної поведінки.. Аналіз етапів суїцидальної поведінки. Психологічна допомога жертвам насильства. Різновиди та психологічні наслідки насильства. Психологічна допомога жертвам сексуального та сімейного насильства.  Змістовий модуль 3. Психологічні основи безпеки особистості. Безпека як стан захищеності особистості, суспільства, держави. Зміст і функції психологічної безпеки особистості. Поняття про небезпеку. Види небезпек. Уявлення про маніпуляцію. Безпека особиста. Суб’єктивні й об’єктивні фактори функціонування психологічної безпеки особистості. Структура психологічної безпеки особистості, механізми її формування.Рівнева організація безпеки особистості. Віктимність. Захищеність від психологічного насильства. Компетентність особистості у сфері психологічної безпеки. Змістовий модуль 4. Прикладні технології  психологічної безпеки особистості. Технології формування спрямованості особистості на безпеку у ставленні до себе, інших людей і навколишньої дійсності. Соціально-психологічні практики визначення психологічної безпеки соціальних систем різного рівня. Механізм соціальної оцінки бажаної поведінки й умови його функціонування. Техніки формування психологічної безпеки особистості.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у сфері психології кризових станів особистості та безпеки особистості; ознайомлення з технологіями надання психологічної допомоги і самодопомоги в кризових ситуаціях; розвиток студентів як суб’єктів життєдіяльності;

Програмні результати навчання

• здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички для аналізу й діагностики поведінки особистості, що переживає кризу; • готовність вирішувати типові завдання в області здійснення допомоги особам, що переживають кризу; • сформована аутопсихологічна компетентність в області психологічної безпеки; • вміння використовувати психологічні техніки захисту, протидії та запобігання особистісним небезпеці, загрозам і ризикам; • вміння визначати психологічні ресурсні можливості в контексті забезпечення власної безпеки як суб’єкта професійної та життєдіяльності.

Автори курсу

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Викладачі

Олена Анатоліївна Сорокіна, Оксана Романівна Ткачишина, Олена Михайлівна Шевцова

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0