Психологія залежності

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні  види залежної поведінки; визначається роль біологічних, психологічних та соціальних чинників у виникненні залежної поведінки. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів навичок свідомого самоконтролю та саморегуляції власних психічних станів та поведінки. Змістовий модуль 1. Загальні питання психології залежності. Хімічні види залежності Визначення феномену залежності. Класифікація залежних форм поведінки. Чинники залежної поведінки. Хімічні види залежності: алкогольна та наркотична залежності. Змістовий модуль 2. Поведінкові види залежностей. Нехімічні види залежностей: ігрова залежність, технологічні залежності, залежність від стосунків. Соціально-психологічна профілактика залежностей

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології залежної поведінки особистості та формування адекватного ставлення до осіб, яким властива залежна поведінка

Програмні результати навчання

- здатність до психологічного аналізу причин виникнення залежної поведінки, - вміння діагностувати типові психологічні проблеми залежних осіб та визначати для них основні напрямки психологічної допомоги

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0