Практикум «Символи і знаки в рекламі та видавничій справі»


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Практикум передбачає вивчення системи символів і знаків, яка склалася в результаті культурно-історичного розвитку людства, та використання набутих студентами знань в рекламній діяльності та видавничій справі

Мета курсу

Дати додаткові знання, необхідні для поглиблення фахової компетентності спеціаліста в галузі реклами та видавничої справи, здатного забезпечити конкурентоспроможний рівень діяльності рекламної агенції та видавництва

Програмні результати навчання

Після завершення практикуму майбутні фахівці отримають можливість застосовувати набуті знання при роботі з рекламними та видавничими проектами, користуючись тими світоглядними концепціями в галузі символіки та знаків, які створило людство протягом історичного розвитку культури, естетики та духовності. Також обізнаність молодого фахівця з особливостями системи символів і знаків гарантує вищий загальний рівень творчої реалізації рекламних та видавничих проектів, посилює спроможність якісної реалізації проектних завдань, дозволяє виявляти розуміння знакової природи вербального і візуального тексту та головних законів семіозису, уможливлює генерування нових ідеї у професійній сфер

Автори курсу

Полковенко Тарас Вікторович

Підрозділ

Кафедра видавничої справи та редагування,
Інститут журналістики

Викладачі

Полковенко Тарас Вікторович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 6 6 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 22 22 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1