Переклад і адаптація текстів медіапростору

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

В контексті комерціалізації міжнародних комунікацій відбулось сегментування медіапростору, що в свою чергу прискорило формування нових підходів до передачі інформації цільовій аудиторії. Відтак, необхідність локалізації міжнародної інформації сприяє формуванню системи її перекладу та адаптації відповідно до умов інформаційного середовища певної цільової аудиторії. Таким чином, особливого значення набуває прагматична та соціокультурна адаптація в перекладі текстів міжнародного медіапростору, що підвищує їх розуміння цільовою аудиторією та прискорює відповідну  зворотну реакцію, формуючи постійний комунікаційний простір для обміну інформацією в різних сферах людської діяльності. Вивчення курсу з перекладу і адаптації текстів медіапростору включає такі аспекти: - теорію усного та письмового перекладу як засобу налагодження міжкультурної, міжмовної комунікації в медіапросторі; - способи прагматичної адаптації тексту-оригіналу в іншомовному локальному середовищі; - види і типи перекладу та їх використання для правильного (адекватного) відтворення значень комунікативних одиниць будь-якого медіапростору мовою перекладу; - переклад текстів, як інформаційних одиниць ЗМІ, WEB, PR, реклами, аудіо-візуальних медіа із специфічною термінологією, нестандартними мовними структурами та жанрово-стилістичними особливостями; - способи відтворення безеквівалентної лексики; - фактор  стилю тексту-оригіналу у процесі перекладу медіа повідомлень; - теорію  соціально-психологічного аналізу комунікативних особливостей цільової аудиторії; - аналіз, особливості та роль медіа в сучасному міжкультурному  інформаційному суспільстві.

Мета курсу

МЕТА курсу полягає: - в сприянні розумінню важливості принципово нової ситуації в сучасному міжкультурному медіапросторі; - вивченні різних комунікаційних моделей, соціокультурних і правових умов обміну інформацією в медіапросторі; - ознайомленні студентів з принципами й методологією перекладу і адаптації міжнародної інформації у локальному медіапросторі; - засвоєнні жанрово-стилістичних особливостей різних типів текстів медіапростору та специфіки їх перекладу і адаптації; - на прикладі існуючого досвіду демонстрації студентам важливості адаптації та локалізації інформації, що передається у медіапросторі відповідно до ментальності, соціокультурних та правових норм цільової аудиторії.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу з перекладу і адаптації текстів медіапростору студент повинен вміти : - перекладати галузеву термінологію, фразеологію, специфічну за структурною формою, слогани, різні типи речень, емоційно забарвлені і нейтральні тексти; - розподіляти та об’єднувати висловлювання при перекладі; - відтворювати безеквівалентну лексику; - застосовувати перекладацькі трансформаційні засоби в практиці усного та письмового перекладу; - трансформувати візуальні символи міжкультурного значення у вербальні, використовуючи мову оригіналу і перекладу; - користуватися автоматичними словниками, інтернет-ресурсами, комп’ютерними перекладацькими програмами та редагувати перекладені тексти.

Підрозділ

Кафедра англійської філології та перекладу,
Інститут філології

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (12) 0 12 0 0 0 0