Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – технології психолого-педагогічного супроводу, що базуються на міжнародних стандартах та практиці втілення цього досвіду на теренах України. Зміст дисципліни складається з логічно-структурованих блоків, в яких представлено концептуальні та практично зорієнтовані підходи до розбудови високо фахової допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам. Тематика курсу охоплює найактуальніші питання, пов’язані з алгоритмом впровадження таких складників системної допомоги дітям з аутизмом, як: діагностика, створення команди супроводу, що об’єднує фахівців та батьків; колегіальне визначення актуальних цілей розвитку дитини та розроблення корекційно-розвивальної стратегії для неї, покрокове впровадження цієї стратегії та моніторинг її успішності. Особливу увагу приділено вимогам до фахівців, які опікуються дітьми з аутизмом та шляхам підвищення їхньої компетентності.  Вивчення цієї навчальної дисципліни спрямоване на формування уміння: здійснювати аналіз стану розвитку дитини з аутизмом та її актуальних потреби; консультувати її батьків та узгоджено співпрацювати з ними в процесі надання фахової міждисциплінарної допомоги дитині з аутизмом

Мета курсу

Поглибити уявлення про особливості психічної організації дітей з розладами аутистичного спектра й оволодіти сучасними технологіями ефективної допомоги їм та їхнім родинам.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати базові знання та розуміння системного підходу до навчання і розвитку дітей з аутизмом, а також науково доказові технології фахової роботи з аутичними дітьми. Здатність продемонструвати уміння здійснювати діагностику та виявляти стан розвитку, а також сильні аспекти та актуальні потреби осіб з розладами аутистичного спектра; уміння консультувати їхніх батьків з питань навчання та розвитку, освітніх маршрутів, сімейного виховання і соціальної адаптації. Здатність продемонструвати методи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми і обґрунтувати доречність їх застосування з урахуванням специфіки стану розвитку аутичної дитини. Здатність визначити сильні сторони дитини з аутизмом, а також актуальні цілі її розвитку як складові Індивідуальної програми розвитку. Здатність представити алгоритм роботи фахівців та батьків в режимі командної взаємодії в процесі супроводу дитини в освітньому просторі.

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0