Психологія професійного іміджу і побудови кар’єри

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У навчальній дисципліні «Психологія професійного іміджу і побудови кар’єри» розглядаються поняття професійної кар’єри, принципи її побудові в контексті самореалізації особистості. Проаналізовано місце професійного іміджу на різних етапах професійної кар’єри. Навчальний курс реалізується через усвідомлення сутності професійної кар’єри, практичне опанування студентами технологій побудови різноманітних професійних іміджі відповідно до поставленої мети та етапів професійної кар’єри. . Змістовий модуль 1. Психологія розвитку кар’єри. Поняття кар’єри та кар’єрної поведінки. Стадії розвитку кар’єри. Взаємозв’язок життєвих періодів розвитку особистості, прийняття кар’єрних рішень та впливу життєвих обставин. “Парадигма життєвого стеореотипу” та кар’єризм. Психологічні характеристики кар’єрниї орієнтацій. Змістовий модуль 2. Умови розвитку індивідуальної кар’єри особистості. Модель “діапазону успішності”. Типи кар’єр та їх особливості. Потенційні можливості особистості та розвиток кар’єри. Вибір індивідуального стилю професійної кар’єри. Змістовий модуль 3. Професійна іміджелогія як напрямок психологічної діяльності. Поняття про імідж. Антропологічна основа іміджелогії. Імідж в системі індивідуальної поведінки та соціального впливу. Категоризація і сприймання іміджу.. Особливості індивідуального іміджу: професійна та особистісна складова. Предметний імідж. Імідж як знаково-символічна система. Груповий імідж. Стереотипи. Корпоративний імідж. Змістовий модуль 4. Технологія створення іміджу професіонала.  Я-концепція, як основа створення іміджу. Цільова установка створення індивідуального професійного іміджу. Індивідуалізація, як вияв особистісного та професійного зростання. Риси, які цінуються в особистості та професіоналі та способи їх виявлення та підсилення.. Статево-віковий та освітньо-професійний фактори у створенні індивідуального професійного іміджу. Габітарний імідж як критерій адекватності створеного професійного іміджу. Використання засобів комунікації в побудові іміджу. Вербальний імідж як засіб побудови професійної кар’єри.

Мета курсу

Формування уявлень про кар’єру, принципи її побудови, місце іміджу в професійній діяльності особистості; формування професійних навичок створення і використання професійних іміджів.

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу змісту та динаміки розвитку кар’єри особистості; • вміння визначати особистісну траєкторію професійної кар’єри; • оволодіння методами, прийомами та механізмами створення індивідуального професійного іміджу.

Автори курсу

Олексій Олександрович Васильєв

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Викладачі

Наталія Дмитрівна Вінник, Олексій Олександрович Васильєв

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0