Інформаційне право

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Інформаційне право України – це комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини та діяльність у галузі формування та використання інформаційних ресурсів, технологій та комунікацій, організації управління процесами інформатизації, становлення та розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки громадян та держави в цілому з метою задоволення інформаційних потреб суспільства. Комплексність цієї галузі полягає в регулюванні нею відносин, що виникають під час виробництва, передачі, обробки, поширення, отримання та використання інформації практично в усіх сферах людської діяльності. 

Мета курсу

 аналізувати нормативно-правові акти;  застосовувати правові норми у вирішенні практичних ситуаційних завдань;  оформляти презентаційні матеріали за однією з тем кожного модуля;  знаходити нову інформацію для участі у науково-практичних семінарах, конференціях тощо та приймати участь у них;  оформляти тези виступу (доповіді) для участі у науково-практичних семінарах, конференціях тощо;  оформляти матеріали у вигляді наукової статті для публікації у фаховому виданні;  самостійно орієнтуватися у законодавстві та спеціальній літературі;  оформляти результати аналітичної роботи у сфері інформаційного права у заданому обсязі.

Програмні результати навчання

Знання змісту, особливостей структуризації інформаційного права, тезаурус (термінологію) дисципліни; правовий механізм реалізації інформаційних правовідносин та його елементи; Знати склад та повноваження суб’єктів інформаційної діяльності; Знати види відповідальності за правопорушення щодо інформації.

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0