Психологія творчості з арт-практиками

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про психологію творчості, її критерії та умови прояву. Здійснюється аналіз концепцій творчості, творчих здібностей. Студенти практично знайомляться з різними видами психологічних арт-технік, їх функціями та механізмами впливу на особистість, а також можливостями їх застосування для власного самовдосконалення. Навчальний курс реалізується через усвідомлення сутності творчої діяльності та практичне опанування студентами психологічних арт-технік - раціонально-інтуїтивним малюванням, казкотерапією, ігротерапією, театральним мистецтвом, музичною терапією тощо.   Змістовний модуль І. Творчість як психологічна проблема. Психологія творчості. Проблема творчості в історії психології. Види творчості. Критерії творчості. Рівні творчості. Здатність до творчості. Змістовний модуль ІІ. Діагностика та розвиток творчих здібностей. Поняття творчих здібностей та умови їх реалізації. Діагностика творчих здібностей. Аналіз творчого потенціалу. діяльності. Змістовний модуль ІІІ. Види та способи застосування психологічних арт-технік. Арт-терапія як психологічний напрям. Основні форми арт-терапевтичної роботи. Казкотерапія як дієвий засіб розвитку психічних властивостей особистості. Символіка кольорів в психології - арт-терапія кольором. Раціонально-інтуїтивне малювання як форма арт-терапевтичної роботи. Проективний підхід в арт-терапевтичному напрямку. Ігротерапія як психологічна арт-техніка. Метафоричні асоціативні карти як ресурс особистісного розвитку та психодіагностичний інструмент. Змістовний модуль ІV. Психологічні арт-техніки як інструмент  самовираження студента. Арт-терапія як спосіб самовираження та самопізнання через мистецтво. Драмотерапія як одна із форм арт-терапевтичної роботи. Сучасні форми театру як ресурс особистісного розвитку та розкриття потенціалу студента. Фототерапія - сучасний вид творчого самовираження. Тілесно-рухова терапія як метод зняття фізичної напруги та психологічного навантаження. Пісочна терапія як шлях до гармонійного розвитку, формування психологічного комфорту та креативності особистості. Фільмотерапія - як сучасний рефлексивний метод розвитку внутрішнього потенціалу.  

Мета курсу

Формування уявлень про суть творчої діяльності, творчого та креативного образу Я студента, набуття практичних навичок розвитку творчого потенціалу та оптимізації психічних станів, розширення загальних компетентностей у галузі арт-психології.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - усвідомлення суті і компонентів творчої діяльності; - вміння визначати особистісні складові шляхів самовдосконалення та саморозвитку; - володіння методами, прийомами та механізмами арт-терапії для успішного засвоєння професійних знань та практичної реалізації навчальних завдань.

Автори курсу

Олексій Олександрович Васильєв

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Викладачі

Олексій Олександрович Васильєв, Вікторія Вікторівна Фурман

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 4 0 0