Психологічна майстерня міжособистісного благополуччя

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядається сутність психологічних законів соціального життя особистості, врахування яких допоможе особистості  досягти  міжособистісного благополуччя.  Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів здатності вбачати причини міжособистісних проблем та успішно їх вирішувати. Змістовий модуль 1. Психологічні закони соціального буття особистості Основні закони соціального буття особистості. Закони відповідності. Закон полярності. Закон причинності. Закон вибору. Закон вібрації. Закон дзеркала. Закон статі. Взаємозв’язок соціалізації та індивідуалізації. Життєві завдання особистості. Духовні виміри життя особистості. Змістовий модуль 2. Міжособистісні проблеми сучасної людини та способи їх подолання. Профілактика порушень соціальної адаптації особистості. Проблема самотності, стратегії подолання. Уміння дружити. Віртуальна ізоляція. Емоційне вигорання в сім’ї. Змістовий модуль 3. Ефективність міжособистісного спілкування Індивідуальні стилі міжособистісного спілкування та їх ефективність.Характеристики ідеального комуніканта.   Компоненти моделі комунікативного процесу як чинники його ефективності.   Зв'язок ефективності з цілями та мотивами комунікантів.  Рекомендації щодо ефективного спілкування. Взаємна симпатія. Атракція: відмінності між чоловіками і жінками. Змістовий модуль 4.  Психологічні практики конструювання життя Життєвий світ як форма саморозвитку особистості. Психологічні практики конструювання життя в сучасних умовах соціальної дійсності. Жіночі і чоловічі практики життя.

Мета курсу

Формування спеціальних (фахових) компетентностей в галузі психології міжособистісної взаємодії: забезпечення майбутніх фахівців знаннями про психологічні закони соціального життя особистості, а також озброєння їх уміннями побудови конструктивної міжособистісної взаємодії.

Програмні результати навчання

- здатність до психологічного аналізу особливостей міжособистісної взаємодії; - вміння аналізувати причини міжособистісних проблем та успішно їх вирішувати.

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0