Психологія міжстатевих відносин

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У навчальній дисципліні розглядаються особливості взаємовідносин чоловіка і жінки та психологічні закономірності їх конструктивного становлення на різних рівнях міжособистісної взаємодії. Змістовий модуль 1. Чоловік і жінка: спільне та відмінне Проблеми статі та взаємовідносин чоловіка і жінки в класичних психологічних концепціях. Психологічний аналіз відмінностей чоловіка і жінки. Міфи і реальність. Особливості біологічної та соціальної детермінованості психологічних відмінностей статей. Змістовний модуль 2.  Стратегії  побудови партнерських міжстатевих взаємовідносин Аналіз гендерних взаємовідносин на рівні: «особистість – особистість». Помилки спілкування. Ази безконфліктної взаємодії. Стратегічна схема побудови партнерських взаємовідносин. Орієнтація на  гармонійні взаємини нового типу. Змістовий модуль 3. Психологічні особливості близьких відносин між чоловіком і жінкою Психологія романтичних взаємовідносин між чоловіком та жінкою. Причини та ознаки закоханості. Підходи до структури кохання. Типологія кохання. Розвиток кохання у віковому контексті. Особливості сексуальних взаємин чоловіка і жінки. Структура та рівні сексуальності. Правила інтимності. Змістовий модуль 4. Психологічні особливості шлюбних взаємин чоловіка і жінки Дошлюбна поведінка партнерів.  Вибір шлюбного партнера. Мотивація одруження. Психологічні особливості сімейної взаємодії чоловіка і жінки. Зовнішні та внутрішні чинники стабільності шлюбних взаємин.  

Мета курсу

Формування загальнонаукових та соціально-особистісних компетенцій в галузі психології міжстатевих взаємовідносин: забезпечення знаннями про специфіку взаємовідносин чоловіка і жінки, а також озброєння уміннями побудови конструктивної міжстатевої взаємодії.

Програмні результати навчання

• вміння аналізувати специфіку чоловічої та жіночої психології з метою встановлення продуктивних партнерських стосунків статей на різних рівнях міжособистісної взаємодії; • набуття студентами навичок побудови гармонійних взаємин з представниками протилежної статі.

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 0 0 0 0