Психологія емоційного інтелекту

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про психологію емоційного інтелекту. Здійснюється аналіз емоційного інтелекту, який виступає інтегративною особистісною властивістю, що зумовлюється динамічною єдністю афекту та інтелекту через взаємодію емоційних, когнітивних, конативних і мотиваційних особливостей.  Дисципліна спрямована на розвиток розуміння власних емоцій та емоційних переживань інших, забезпечує управління емоційним станом, підпорядкування емоцій розуму, сприяє самопізнанню і самореалізації через збагачення емоційного і соціального досвіду. Змістовий модуль 1. Емоційний інтелект як інтегративна особливість особистості. Проблема ідентифікаці емоцій. Емоції та реальність. Особливості та механізми ідентифікації емоцій. Специфіка адекватного вираження емоцій.  Різниця між справжніми переживаннями та їх імітацією. Змістовий модуль 2. Складові емоційного інтелекту та їх розвиток. Емоції та мислення. Специфіка використання емоцій для підвищення ефективності мислення та інтелектуальної діяльності.  Проблема спрямування уваги на важливі події, уміння стимулювати переживання, що сприяють вирішенню завдань. Змістовий модуль 3. Емоційна компетенність особисчтості. Проблема розуміння емоцій. Взаємозв'язок між емоціями, думками і поведінкою.  Емоція як цінність. Причини виникнення емоційних переживань. Змістовий модуль 4. Розвитку емоційного інтелекту. Управління емоціями. Проблема контролю емоцій. Зниження прояву та інтенсивності негативних емоцій. Уміння стимулювати прояв позитивних емоційних переживань. 

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей у галузі психології емоційного інтелекту, формування уявлень про емоційний інтелект і його роль у професійній діяльності сучасного фахівця, набуття практичних навичок розвитку емоційної інтелекту.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - до усвідомлення своїх емоцій;- уміння вирішувати проблеми, реально оцінювати ситуацію, пристосовуватися до нових умов; - до управління стресовими ситуаціями, стресостійкість, контроль за імпульсивними спалахами; - уміння розуміти власні емоції та почуття, пізнавати емоційні стани інших людей, адекватно проявляти емоційне ставлення, емпатію, інтерес до іншої людини, перцептивно-рефлексивні уміння; - уміння керувати ситуацією міжособистісної взаємодії з іншими, застосувати конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.

Автори курсу

Оксана Павлівна Сергєєнкова

Підрозділ

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології,
Інститут людини

Викладачі

Оксана Павлівна Сергєєнкова, Вікторія Вікторівна Фурман, Тетяна Петрівна Цюман

Період навчання

1-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 0 0 0 0