Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення


Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей різних нозологій. Зміст модулю 2 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на формування у студентів знань про нетрадиційні методи впливу (альтернативна та допоміжна комунікація) на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій та опанування практичних навичок  використання нетрадиційних методик розвитку і корекції мовлення у корекційно-компенсаторній роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення нетрадиційних методик і технологій корекції та розвитку мовленнєвої діяльності у процесі корекційно-компенсаторної роботи з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Оволодіння нетрадиційними методами корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей з особливими освітніми потребами. Формування умінь з використання методів нетрадиційного впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій.

Автори курсу

Бабич Наталія Миколаївна

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Бабич Наталія Миколаївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 14 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1