Логопедичний практикум. Модуль 1. Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення.

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення. Зміст модулю 1 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на поглиблення знань студентів про методи і способи постановки звуків, впливу на фонологічний компонент мовленнєвої діяльності дітей;  опанування практичних навичок  використання методик розвитку і корекції мовлення у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення методик корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Практичне оволодіння методиками корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення дітей з особливими освітніми потребами.

Автори курсу

Данілавічютє Еляна Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Інститут людини

Викладачі

Бабич Наталія Миколаївна, Кібальна Катерина Олександрівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1