Історія української еміграції

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Історіографія та джерельна база курсу: характеристика найбільших центрів зарубіжної україніки в Україні та за кордоном; аналіз стану досліджень теми та його перспектив. Розгляд понять: «еміграція», «мігрант», «біженець», «людина без громадянства», «діаспора», «інтернування», «економічна, політична, академічна еміграція». Міжнародне право щодо емігрантів загалом та українців зокрема. Передумови для першої хвилі еміграції українців у другій половині ХІХ ст., поселення в США та Канаді. Характеристика причин еміграції українців до країн Європи після національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. Політична, військова, академічна еміграція в країнах Європи у 1920 – 1939 рр.: основні центри, економічне та правове становище, види та форми діяльності. Створення та діяльність українських вищих навчальних закладів та наукових інститутів у Європі. Ознайомлення з основними політичними осередками українських емігрантів та розгляд напрямів культурної та мистецької діяльності еміграційних груп. Особливості становища українських еміграційних організацій в країнах Європи в роки Другої світової війни. Українські осередки в Ді-Пі таборах (таборах для переміщених осіб) в західних зонах Німеччини та Австрії в 1945 – 1955 рр. Політична, наукова та культурницька еміграція українців у США, Канаді, країнах Західної Європи: структура та діяльність Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі, Наукового товариства Тараса Шевченка в США, ОУП «Слово» тощо. Внесок українських закордонних організацій в правозахисний рух: Світовий конгрес вільних українців. Значення та діяльність українських еміграційних осередків після здобуття Україною незалежності.

Мета курсу

Мета курсу: ознайомлення студентів з особливостями створення та діяльності українських еміграційних осередків у світі та визначення їх значення в системі міжнародних відносин, освіти, науки, культури, спорту.

Програмні результати навчання

1. розкрити причини еміграції українців в історичному контексті; 2. охарактеризувати етапи еміграції українців та їх особливостей; 3. проаналізувати діяльність еміграційних груп та організацій та їх значення в історії України; 4. визначити внесок окремих емігрантів та цілих організацій у розвиток культури, освіти, науки, військової справи, спорту та міжнародних відносин; 5. розглянути основні тенденцій еміграції українців протягом останніх 25-ти років.

Автори курсу

Гуменюк Олена Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Гуменюк Олена Анатоліївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 22 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 20 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 70 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0