Самоменеджмент

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Вивчення дисципліни «Самоменеджмент» передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: сутності та змісту самоменеджменту, ознак його ефективності; функції та інструменти самоменеджменту; набуття практичного інструментарію підвищення власної ефективності

Мета курсу

Формування у майбутніх фахівців з вищою освітою компетентностей щодо аналізу власної діяльності як системи, виявлення «проблемних зон» й набуття практичного інструментарію їх перетворення

Програмні результати навчання

У процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями із таких питань: – зміст та значення самомеменеджменту, ознаки його ефективності; – правила реалізації загальних функцій самоменеджменту: постановка цілей (аналіз і формування особистих цілей); планування (розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності); прийняття рішень; реалізація і організація (складання розпорядку дня й організація особистого трудового процесу для реалізації поставлених завдань); контроль (самоконтроль) підсумків; здійснення комунікативних зв'язків; – психологічні основи комунікативної компетентності та прийняття рішень; – інструменти самоменеджменту; – психологічні основи ефективності. Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: – аналізу власної діяльності як системи, виявлення «проблемних зон»; – набуття практичного інструментарію перетворення «проблемних зон» на точки зростання; – формування індивідуального стилю само-менеджменту; – регуляції поведінки оточуючих і саморегуляції; – самоконтролю в екстремальних ситуаціях; – здійснення ефективного комунікативного впливу; – підвищення результативності реалізації загальних функцій самоуправління з урахуванням впливу психологічних факторів; – оптимізації умов та режимів праці з урахуванням психолого-фізіологічних аспектів.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0