Лідерство-служіння

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Вивчення дисципліни надає можливість ознайомитися з проявами лідерства від найдавніших часів до сьогодення. Студент аналізуватиме та порівнюватиме різні теорії лідерства – від «героїчних» до орієнтованих на взаємодію між всіма членами колективу у процесі діяльності організації. Особлива увага приділятиметься теоріям лідерства-служіння та тим аспектам цієї теорії, які сьогодні впроваджуються в управління як комерційними організаціями, так і державними установами, в тому числі в освіті. Друга частина дисципліни присвячена розгляду взаємовідносин лідера та його послідовників; процесів командоутворення; формуванню лідерського світогляду серед колективу, визначенню лідерського потенціалу та налаштування на постійний саморозвиток і самовдосконалення колективу тощо. Виконання завдань семінарських занять та організація самостійної роботи магістрантів передбачається у дистанційному форматі.

Мета курсу

виявлення особливостей концепцій лідерства; визначення специфіки теорії лідерства-служіння; формування, розвиток і вдосконалення лідерських вмінь та якостей студентів.

Програмні результати навчання

Студент у результаті вивчення навчальної дисципліни «Лідерство-служіння» повинен: знати: - сутність основних теорій лідерства; - особливості теорій лідерства-служіння; - відмінність лідерства від менеджменту розуміти: - сутність фундаментальних трансформацій, які відбуваються у соціумі; - механізми створення лідером кола ефективно діючих послідовників; - механізми діяльності саморегульованих студентських колективів вміти: - виявляти лідерський потенціал; - застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; - виявляти власні цінності та цінності колективу, дотримуватися етичних норм.

Автори курсу

Линьов Костянтин Олександрович

Підрозділ

Кафедра управління ,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Линьов Костянтин Олександрович

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 8 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 20 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1