Рекреаційні ігри

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Рекреаційні ігри - специфічний вид рухової діяльності. Вони є свідомою діяльністю, спрямованою на досягнення поставленої мети. Рекреаційні ігри займають провідне місце як у фізичному вихованні здорової людини, так і в процесі фізичної реабілітації хворих та людей з обмеженими можливостями, дозволяючи на високому емоційному рівні ефективно вирішувати лікувальні та виховні завдання. Рекреаційні ігри відноситься до тих проявам ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для рекреаційної гри характерні творчі активні рухові дії, мотивовані її сюжетом (темою, ідеєю). Ці дії частково обмежуються правилами (загальноприйнятими, встановленими керівником або граючими). Вони направленні на подолання різних труднощів на шляху досягнення поставленої мети (виграти, опанувати певними прийомами).

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» з питань застосування рекреаційних ігор в процесі фізичної реабілітації хворих та людей з обмеженими можливостями.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни «Рекреаційні ігри» формує у студентів наступні компетенції: • Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідної методики застосування фізичних вправ. • Здатність формувати поняття про здоровий спосіб життя, раціональну організацію вільного часу, навички самоконтролю, загартування.

Підрозділ

Кафедра фізичного виховання та педагогіки спорту,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 6 0 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 18 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 66 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 12 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 84 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0