Курортологія

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація». Курортологія вивчає лікувальні властивості природних фізичних факторів, характер їх дії на організм людини, можливості їх застосування з лікувальною і профілактичною метою на курортах і поза їх межами, яка розробляє рекомендації для санаторно-курортного лікування і методи застосування курортних факторів при різних захворюваннях. Крім того, до завдань курортології входять пошук і дослідження курортних ресурсів, вивчення потреб населення в санітарно-курортному лікуванні і розробка наукових основ його організації, принципів і нормативів курортного будівництва і благоустрою, включаючи питання санітарної охорони курортів. Розділами курортології є бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка; грязелікування, медична кліматологія і кліматотерапія; окремий розділ вивчає питання організації, планування і будівництва курортів. Курортологія використовує досягнення і методи суміжних наукових дисциплін - фізіології, гігієни та інших наук.

Мета курсу

Мета курсу – розширення спеціальної (фахової) компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» з питань застосування природних фізичних факторів з реабілітаційною та профілактичною метою на курортах і поза їх межами.

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідного методу курортології з лікувальним призначенням, усвідомлювати особливості використання природних фізичних факторів при різних захворюваннях і травмах.

Автори курсу

Бісмак Олена Василівна

Підрозділ

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології,
Факультет здоров`я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Бучинський Сергій Никодимович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 44 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1