Політика інформаційної безпеки

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У курсі на науковому рівні розглянуто принципи організації та забезпечення інформаційної безпеки в комп’ютерних мережах та системах, розглядаючи їх як комплекс технічних, інформаційних та програмних засобів, що призначені для вирішення широкого кола завдань забезпечення безпеки інформаційних процесів; формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі побудови та функціонування систем інформаційної безпеки (ІБ) і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання.

Мета курсу

розширення/поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

Випускники здобудуть достатні наукові знання і навички проектування майбутньої професійної діяльності з урахуванням її значущості для громадянина та держави, а також напрямків розвитку інформаційної та кібербезпеки. Випускники будуть здатні - здійснювати оцінку можливості проникнення в ІТ системи та мережі шляхом експлуатації наявних вразливостей; - здійснювати оцінку захищеності ІТ систем та мереж; Випускники матимуть достатні знання для вирішення наступних задач - приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації; - приймати участь у розробці та впровадженні політики, стандартів та процедур інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки; - на основі політики захисту організації розробляти нормативні документи для її реалізації. Випускники будуть достатньо обізнаними із різними теоріями в галузі захисту інформації, що дозволить їм критично аналізувати публікації на цю тему.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 5 1 0
Максимальна кількість 5 1 0