Основи здорового харчування


Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи здорового харчування», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу

Мета курсу – сформувати у студентів вміння і навички з організації системи оздоровчого харчування, способів збереження і зміцнення здоров’я, раціональної корекції складу тіла за допомогою здорового, раціонального харчування.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни «Основи здорового харчування» формує у студентів наступні компетенції: Здатність до формування пізнавальних навичок, безпосередньо пов’язаних з отриманням нових знань. Здатність застосовувати знання про раціональне харчування, ергогенні засоби та фармакологічні засоби відновлення в професійній діяльності.  

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 20 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0