Блок дисциплін "ПРАКТИЧНО-ПРАВОВИЙ"

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Право виступає основним способом регулювання суспільних відносин і його роль сьогодні важко переоцінити. Тому майбутні фахівці з права для покращення своїх юридичних знань, умінь та навичок повинні їх поглиблювати. А це обумовлює необхідність вивчення додаткових правових дисциплін, які висвітлюють основні положення нормативно-правового регулювання використання інформаційних ресурсів, технологій та комунікацій, організації управління процесами інформатизації, становлення та розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки громадян та держави в цілому з метою задоволення інформаційних потреб суспільства; охарактеризовують зміст та особливості державно-правової реформи за законодавством України; присвячені вивченню національної системи судоустрою і статусу суддів; акцентують увагу на публічному та кваліфікованому виступі у суді. Блок дисциплін 2 "Практично-правовий" включає вивчення таких предметів:1) Судові органи України (6 кредитів) - 2 курс, 3 семестр;2) Інформаційне право (5 кредитів) - 2 курс, 4 семестр;3) Державно-правова реформа в Україні (4 кредити) - 3 курс, 5 семестр;4) Судова риторика (5 кредитів) - 3 курс,6 семестр.

Мета курсу

формувати у майбутніх фахівців юридичної сфери професійні знання, уміння і навички щодо державно-правової реформи в Україні як основи для проведення гуманітарної, судово-правової та інших реформ; навчити складати промови як учасника судового процесу для участі в суді, застосовувати правові норми при вирішенні практичних ситуаційних завдань з інформаційного права; дати комплексне уявлення про судоустрій і статус суддів у контексті Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. Розвивати вміння оформлювати матеріали у вигляді наукової статті для публікації у фаховому виданні; самостійно орієнтуватися у законодавстві та спеціальній літературі з інформаційного права. Виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента.

Програмні результати навчання

- знати організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд; - оформлювати результати аналітичної роботи у сфері інформаційного права у заданому обсязі; - складати та оголошувати різні види промов як учасники судового процесу; - висловлювати свою думку та обґрунтовувати власну позицію про державно-правову реформу в Україні; - вміти складати відповідні цивільно-процесуальні документи.

Автори курсу

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

Підрозділ

Кафедра публічного та приватного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, Обловацька Наталія Олександрівна, Чернега Андрій Петрович, Чернега Віталій Миколайович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (20) 6 5 4 5 0 0
Години (600)
Лекції 50 38 36 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 34 32 20 54 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 12 10 8 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 84 70 56 70 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 23 1 0
Максимальна кількість 23 1 0