Спадковість і патологія


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін медико-біологічного спрямування. Cформувати у студентів систему знань про: вроджені вади розвитку, фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності, роль спадковості та навколишнього середовища у генезі хвороб, спадкові хвороби, сімейні хвороби, набуті та спадкові хвороби людини, молекулярні хвороби, порушення метаболізму амінокислот, порушення обміну металів, мітохондріальні хвороби, неонатологію, фактори середовища, які здатні викликати порушення, стадію органогенезу і плацентації, тератогеннний календар, гестози, петрифікати, тератогени, тератологію, критичні періоди, фактори середовища, які здатні викликати порушення, закономірності та механізми спадковості i мінливості організмів, висвітлити особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, цитологічні, біохімічні основи спадковості людини закономірності успадкування ознак.

Мета курсу

Поглиблене вивчення захворювань та патологій, які передаються у спадок. В процесі вивчення курсу студенти отримають знання про чинники аномалій розвитку дитини, вплив тератогенів на організм, фактори ризику, що ускладнюють перебіг вагітності та народження здорової дитини, роль спадковості та навколишнього середовища у генезі хвороб.

Програмні результати навчання

Після опанування курсу студент повинен знати: основні терміни й поняття щодо спадковості та патології; вікові та генетичні особливості людського організму; та уміти: володіти спеціальною термінологією і методикою наукової дискусії, застосовувати набуті знання у практичній діяльності; володіти сучасними методиками та теоретичними знаннями медико-біологічних досліджень та вміти застосовувати їх у повсякденному житті.

Автори курсу

Маруненко Ірина Михайлівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Маруненко Ірина Михайлівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 0 0 0 3 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0