Творчі майстерні: проза

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Назва нашого курсу – «Творчі майстерні (проза)», отже, в центрі уваги перебуватиме письменник і його діяльність – творення особливої художньої реальності, її закономірності, досвід визначних представників зарубіжного і вітчизняного письменства. Викладання курсу передбачає постійну актуалізацію набутих раніше знань,  важливих для розуміння феномену творчості та розвиток творчої компетентності бакалаврів

Мета курсу

Розширення філологічної ерудиції та здатності вирішувати широке коло проблем у царині художньої творчості, здатності до самостійного навчання; поглиблення знань про організацію творчого процесу.

Програмні результати навчання

Виявлення специфіки письменницької професії серед інших, особливостей літературної творчості як творчого фаху. Засвоєння сучасних систем художнього письма. Здатність організовувати творчу та інтелектуальну діяльність в контексті створення літературного матеріалу. Здатність аналізувати художній текст з точки зору мовно-художніх засобів та використовувати мовно-художні засоби у власній творчій діяльності.

Автори курсу

Башкирова Ольга Миколаївна

Підрозділ

Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства,
Інститут філології

Викладачі

Башкирова Ольга Миколаївна, Луцюк Микола Володимирович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 20 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 88 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0