Інтермедіальні студії сучасної літератури


Для вибору у 2017-2018 навчальному році

У курсі дисципліни студентам пропонується опанувати системою знань про закономірності сучасного літературного процесу та специфіку літератури в колі інших видів мистецтва; оволодіти методикою інтермедіального аналізу.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей студента, що здобуває гуманітарну освіту, формування світоглядних орієнтирів в умовах глобалізації культурно-освітнього простору; Розширення теоретичного інструментарію студента для дослідження специфіки сучасного мистецького, зокрема й літературного, процесу, диференціації видів мистецтва; залучення до вивчення творів різних видів мистецтва (живопис, скульптура, кінематограф); Поглиблення базової фахової компетентності – вміння розуміти, аналізувати та здійснювати інтерпретацію сучасного літературного твору; вміння розрізняти специфіку літератури в колі інших видів мистецтва.

Програмні результати навчання

Знати закономірності сучасного літературного процесу та специфіку літератури в колі інших видів мистецтва. Оволодіти методикою інтермедіального аналізу. Вміти аналізувати та здійснювати інтерпретацію сучасного літературного твору.

Автори курсу

Бітківська Галина Володимирівна

Підрозділ

Кафедра світової літератури,
Інститут філології

Викладачі

Бітківська Галина Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0