Німецька мова за професійним спрямуванням

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Змістом дисципліни передбачено розвиток професійних іншомовних умінь майбутнього фахівця; інтеграція набутих знань, умінь, навичок у контексті загального курсу німецької мови; розширення професійного словника студента у процесі удосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання. Дисципліна розроблена з метою формування навичок критичного мислення та підготовки студентів до подальшого успішного навчання на освітніх програмах підготовки магістрів.

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетентності. Формування навичок практичного володіння німецькою мовою в різних видах іншомовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; розвиток іншомовних комунікативних умінь у сферах академічного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - функціональну лексику німецької мови на професійну тематику, що вивчається упродовж року; - граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу; - основні принципи, методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування текстів; - принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом. Студент повинен вміти: - аналізувати робочі ситуації та обмінюватися досвідом з основних аспектів спеціальності німецькою мовою, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру; - перекладати німецькою мовою інформацію з використанням функціональної лексики за фахом; - перекладати тексти у письмовій формі, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; - аналізувати граматичні та лексичні трансформації, що виникають при перекладі з німецької мови та німецькою мовою; - робити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно- виробничої діяльності, реферувати та анотувати німецькомовні джерела за фахом, працювати з інформацією та обробляти інформацію; - здійснювати ефективне слухання повідомлень німецькою мовою.

Автори курсу

Соломаха Анжеліка Вікторівна

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут

Викладачі

Соломаха Анжеліка Вікторівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 3 2 0 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 42 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 6 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 32 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1